Stadgar

Stadgar för Västerås Pride

 • 1 Ändamål och organisation

Västerås Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. Föreningen är öppen för alla som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras liv.

 • 2 Verksamhet

Västerås Pride ska verka för att frigöra samhället från förtryckande normer och verka för jämlikhet och hbtq-personers rättigheter. Föreningen ska möjligöra ett forum där hbtq-frågor kan diskuteras ur ett normkritiskt perspektiv. För att kunna föra diskussioner och påverkan inom hbtq-frågor bör föreningen hålla sig uppdaterad om den aktuella situationen, bland annat genom att aktivt delta i den globala priderörelsen samt samarbeta med andra sexualpolitiska organisationer

Västerås Pride är religiöst och partipolitiskt obundet, men det hindrar inte samarbete med, eller avståndstagande från, samfund, partier eller organisationer i sakfrågor. Den religiösa obundenheten ska heller inte leda till att personer med en egen personlig trosuppfattning känner sig mindre välkomna inom föreningen.

Västerås Pride tar ställning för alla människors mänskliga rättigheter och ser att mekanismerna bakom diskriminering är liknande oavsett om det handlar om diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller annan personlig övertygelse, funktionalitet, ålder eller sexuell läggning. Solidaritet ska därför vara grundläggande som metod för arbetet inom Västerås Pride.

Rättigheter ska inte vinnas på någon annans bekostnad. Det politiska och upplysande arbete som Västerås Pride bedriver handlar ytterst om att utifrån en normkritisk utgångspunkt ifrågasätta och förändra föreställningar och normer som leder till diskriminering.

Ovanstående ska utföras genom att årligen arrangera evenemanget Västerås Pride.

 • 3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 september till 31 augusti.

 • 4 Medlemmar

Mom.1 Medlem i föreningen är fysisk person eller juridisk person eller annan ideell sammanslutning/organisation som godtar föreningens idéprogram och stadgar samt som har betalat fastställd årsavgift för medlemskap.

Mom.2 Medlemskap för juridiska personer, annan ideell sammanslutning/organisation beviljas utav styrelsen. För att kunna neka inträde krävs det att två tredjedelar av styrelsen ledamöter är överens om det. I de fall en nekad organisation önskar få en omprövning av styrelsen beslut kan de vända sig till årsmötet för ett nytt beslut.

Mom.3 medlem ska erlägga en av årsmötet besluten avgift till föreningen. Avgiften avser kalenderår.

Mom.4 Medlemskap under det år medlem betalt upphör om medlem skriftligen, till föreningens styrelse, begär detta.

Mom.5 Medlem som vägrat ställa sig dessa stadgar till efterrättelse eller som på annat sätt genom sitt handlande grovt skadat föreningens intressen eller uppenbart motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig, uteslutas av styrelsen. För uteslutning erfordras minst två tredjedelar av styrelsens samtliga röster. Utesluten medlem kan först efter 5 år ansöka om återinträde av styrelsen eller föreningens årsmöte. För sådant beslut erfordras minst två tredjedelar av samtliga avgivna röster. Det åligger organisationer, ideella sammanslutningar och företag att själva ansvara för att medlemskraven uppfylls.

Mom.6 Styrelsen kan besluta att medlem inte får inneha förtroendepositioner inom Västerås Pride om denne inte följer stadgar, idéprogram, årsmötesbeslut, på annat sätt utsätter föreningen för skada eller risk för skada, motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, eller genom sitt förtroendeuppdrag grovt uppträder på sådant sätt som strider mot de normer som åvilar förtroendevalda inom Västerås Pride. Medlem som blivit utesluten från förtroendepositioner inom Västerås Pride kan efter skriftlig ansökan få beslutet upphävt av styrelsen eller förbundets årsmöte.

Mom.7 Organisation, annan ideell sammanslutning eller företag äger rätt till föreningens medlemsmöten och årsmöte utse ombud. Dessa ombud väljes för ett verksamhetsår och ska rapporteras in till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 • 5 Styrelsen

Mom.1 Styrelsen förvaltar föreningen mellan ordinarie årsmöten och är under tiden mellan årsmöten föreningens högsta beslutande organ

Mom.2 Valbar till föreningens styrelse är fysisk person som är medlem i Västerås Pride, dock ej föreningens revisorer eller ledamöter i valberedningen.

Mom.3 Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter, varav en av årsmötet utsedd ordförande och en av årsmötet utsedd kassör. Styrelsen väljer på konstituerande möte bland de ordinarie ledamöterna vice ordförande och sekreterare.

Mom.4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, vice ordförande eller annan av styrelsen utsedd person. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som justeras av ordföranden och annan ledamot som styrelsen utser.

Mom.5 Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut fattade av årsmötet verkställs. Styrelsen ska särskilt värna föreningsdemokratin och medlemmarnas delaktighet under verksamhetsåret genom medlemsmöten och regelbunden information. Styrelsen ansvarar för upprätthållandet av medlemsmatrikel, medlemsavgiftsuppbörd och att föreningen bedriver aktiv medlemsvärvning.

Mom.6 Styrelsen ska yttra sig över motioner inför ordinarie årsmöte samt ärenden som påkallat extra årsmöte. Styrelsen kan hänskjuta frågor till årsmötet som är av den karaktär att styrelsen ej själva anser sig ha befogenhet att besluta om eller annan fråga (propositioner) som styrelsen vill hänskjuta till årsmötet.

Mom.7 Styrelsen är beslutsmässig om antalet närvarande röstberättigade ledamöter är minst hälften av det totala antalet styrelseledamöter. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet och vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Mom.8 Styrelsen utser festivalledning för Västerås Pride.

 • 6 Årsmötet

Mom.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före septembers månads utgång. Extra årsmöte ska hållas när ordinarie årsmöte eller föreningens styrelse så beslutar, eller när minst 20 % av samtliga medlemmar eller revisorerna skriftligen till styrelsen påkallar sådan. I sådan begäran ska förslag till föredragningslista ingå. Extra årsmöte ska äga rum inom sex veckor efter det att begäran skett.

Mom.2 Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast åtta veckor före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor innan extra årsmöte.

Mom.3 Närvaro- och rösträtt vid årsmöte tillkommer varje medlem och ombud i föreningen.

Mom.4 Ideella sammanslutningar och organisationer som är medlemmar i föreningar äger rätten att närvara på årsmötet med valda ombud. Dessa ombud fördelas beroende på storlek, en(1) röst per hundratal medlemmar, dock max tio(10) röster. Företag har en (1) röst p årsmötet.

Mom.5 Ledamot av styrelsen ej äger delta i omröstning rörande ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer. Röstberättigad får inte delta i beslut i ärende, exklusive val, som rör personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till årsmötespresidiet. I tveksamma fall avgör årsmötespresidiet om jäv föreligger.

Mom.6 Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade som infunnit sig efter kallelse i laga ordning.

Mom.7 Vid omröstning tillämpas enkel majoritet såvida inte dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid personval då lotten avgör.

Mom.8 Sluten omröstning kan endast tillämpas vid personval och ska genomföras om någon röstberättigad så begär.

Mom.9 I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet.

Mom.10 Medlem har motionsrätt. Motionen ska vara styrelsen till handa senast fyra veckor före årsmötet.

Mom.11 Styrelsens yttranden och förslag med anledning av motioner ska tillsammans med propositioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt valberedningens förslag finnas tillgängliga för föreningens medlemmar två veckor före årsmötet.

Mom.12 Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Adjungeringar
 8. Anmälan av övriga frågor
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fastställande av årsredovisningar
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
 14. Fastställande av verksamhetsriktlinjer
 15. Presentation av verksamhetsplan och budget
 16. Motioner
 17. Propositioner
 18. Fastställande av medlemsavgift
 19. Val

19.a Val av ordförande på 1 år

19.b Val av kassör på 1 år

19.c Val av minst 1 ledamot och maximal 5 ledamöter på 1 år

19.d Val av minst en revisor, samt en revisorssuppleant

19.e Val av valberedning bestående av minst två personer

 1. Övriga frågor
 2. Årsmötets avslutande

Protokoll från årsmötet ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter mötet.

 • 7 Medlemsmöte

Moment 1 medlemsmötet är forumet för föreningens medlemmar att direkt påverka föreingens arbete mellan årsmötena. Medlemsmöten sker minst två gånger per å och ska utlysas minst tre veckor före medlemsmötet, för att föreingens medlemmar ges möjlighet att påverka arbete med festivalarbetet.

Mom. 2 rösträtt äger varje medlem och ombud i föreningen.

Mom. 3 Ideella sammanslutningar och organisationer som är medlemmar i föreningen äger rätten att närvara på medlemsmötet med valda ombud dessa ombud fördelas beroende på storlek, en (1) röst per hundratal medlemmar, max tio (10) röster. Företag har en(1) röst på medlemsmötet.

 • 8 Räkenskap och revision

Styrelsen ska föra räkenskaper i enlighet med god redovisningssed. Dessa ska överlämnas i form av en årsredovisning till revisorn för granskning senast fyra veckor före årsmötet.

Revisorn ska avge revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

 • 9 Valberedningen

Valberedningens sammansättning bör sträva efter att  spegla hbtq-samhällets mångfald.

Valberedningen ska lägga fram förslag på styrelse och revisorer till årsmötet.  Valberedningen ska tillse att inga formella hinder finns för valet av föreslagna kandidater. Endast medlemmar är valbara till styrelsen.

 • 10 Firma

Föreningens firma är: Föreningen Västerås Pride.

Firman tecknas av två inom styrelsen utsedda firmatecknare i förening. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari- 31 december.

 • 11 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte.

Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion.

 • 12 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen eller överlåtelse av föreningens verksamhet kan fattas genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav det ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet. Finns vid upplösning tillgångar beslutar det andra samlade årsmötet att tillgångarna ska disponeras för ändamål som ligger i linje med föreningens syften.