Extra årsmöte, måndag 6/2

Välkommen på extra årsmöte!

Måndag 6/2 kl. 17:30. Platsen är konferensrummet Kreativiteten i Stadshuset. Ingång från Fiskartorget. OBS! Kom i tid, för dörren är låst så vi måste stå och släppa in. Välkommen! Klicka gärna i om du kommer i Facebook-evenemanget.

Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Adjungeringar
8. Beslut om resultatdisposition
9. Presentation av verksamhetsriktlinjer, verksamhetsplan och budget
10. Val
a. Val av ordförande på 1 år
b. Val av kassör på 2 år
c. Val av ledamöter på två år
d. Val av revisorer samt en revisorssuppleant
e. Val av valberedning bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
11. Årsmötets avslutande

Alla är välkomna till mötet. Medlemmar har rösträtt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio + 19 =