Årsmöte 2019

Då föreningen har bytt räkenskapsår kommer årsmötet fortsättningsvis att genomföras innan sista mars varje år istället för, som tidigare, på hösten.

Datum: 190331
Tid: 13:00 – 15:00
Plats: Culturen, Sintervägen 6.

Alla är välkomna till mötet. Medlemmar har rösträtt och motionsrätt. Tänk på att det är nytt år och dags att betala ny medlemsavgift ifall du inte redan har gjort det.

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Adjungeringar
8. Anmälan av övriga frågor
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av årsredovisningar
12. Beslut om resultatdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
14. Presentation av verksamhetsriktlinjer, verksamhetsplan och budget
15. Motioner
16. Propositioner
17. Fastställande av medlemsavgift
18. Val
Val av ordförande på 1 år
Val av kassör på 2 år
Val av ledamöter på två år
Val av revisorer samt en revisorssuppleant
Val av valberedning bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
19. Övriga frågor
20. Årsmötets avslutande

Varmt välkomna!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 + 17 =